واحد تولیدی شرکت پردیس بتن

این واحد تولیدی در زمینی به وسعت m^2 000/10 که دارای m^2  1400 سوله سرپوشیده می باشد واقع در ناحیه صنعتی شرق تاکستان احداث گردیده است.

واحد تولیدی شرکت پردیس بتن
 

مشخصات فنی جداول تولیدی توسط پردیس بتن

نوع جدول

جدول 15*50*35 سانتی متری وزن جدول: kg1 ±61

 

روش تولید: پرس خشک قالب ایستاده و خوابیده

حداقل مقاومت فشاری: MPa35

مقاومت در برابر سیکل یخبندان: 50 سیکل

وزن جدول: 1 ± kg 36

 

روش تولید: پرس خشک قالب ایستاده و خوابیده

حداقل مقاومت فشاری: MPa40

مقاومت در برابر سیکل یخبندان: 50 سیکل

وزن جدول: 1 ± kg 87

 

روش تولید: پرس خشک قالب ایستاده و خوابیده

حداقل مقاومت فشاری: MPa35

مقاومت در برابر سیکل یخبندان: 50 سیکل

وزن جدول: 1 ± kg 105

 

روش تولید: پرس خشک قالب ایستاده و خوابیده

حداقل مقاومت فشاری: MPa35

مقاومت در برابر سیکل یخبندان: 50 سیکل

وزن جدول: 1 ± kg 50

 

روش تولید: پرس خشک قالب ایستاده و خوابیده

حداقل مقاومت فشاری: MPa35

مقاومت در برابر سیکل یخبندان: 50 سیکل

وزن جدول: 1 ± kg 113

 

روش تولید: پرس خشک قالب ایستاده و خوابیده

حداقل مقاومت فشاری: MPa35

مقاومت در برابر سیکل یخبندان: 50 سیکل

وزن جدول: 1 ± kg 36